Screeningsafgørelse for Tversteds grønne front i Hjørring Kommune

Publiceret 29-08-2019
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del har den 28. august 2019 truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til udarbejdelse af en miljøvurdering i forbindelse med fredningsforslaget om fredning af arealer ved Tversteds grønne front i Hjørring Kommune.

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, har den 10. januar 2019 fra Hjørring Kommune og Danmarks Naturfredningsforening modtaget forslag om fredning af arealer ved Tversteds grønne front i Hjørring Kommune.

Hjørring Kommune har som medsagsrejser sammen med fredningsforslaget fremsendt et screeningsnotat til fredningsnævnet, jf. kriterierne i bilag 3 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven), LBK. nr. 1225 af 25. oktober 2018. Hjørring Kommune har i notatet tilkendegivet, at det samlet set vurderes, at fredningsforslaget alene vil have overvejende positive miljøkonsekvenser og ingen negative konsekvenser.
Fredningsnævnet har i medfør af miljøvurderingslovens § 32, stk. 1. nr. 1 foretaget høring af berørte myndigheder. Fredningsnævnet har vurderet, at de berørte myndigheder i relation til fredningsforslaget er Miljøstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Kystdirektoratet og Hjørring Kommune. Ingen af de hørte myndigheder har haft bemærkninger til screeningsnotatet.

Fredningsnævnet bestemmer, at fredningsforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Fredningsnævnet har på baggrund af den screening, som er foretaget af medsagsrejseren, Hjørring Kommune, og de i øvrigt foreliggende oplysninger vurderet, at fredningsforslaget ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk. 2, nr. 1. jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 3.
Screeningsafgørelsen indeholder ikke stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets gennemførelse, men er alene en afgørelse om, at fredningsforslaget ikke skal gennemgå en miljøvurdering, før fredningsnævnet kan træffe afgørelse om fredningen.
Læs den fulde screeningsafgørelse her.

 

Klagevejledning

Følgende fremgår af § 48 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM):
En afgørelse efter § 19 om, at myndigheden ikke skal gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer eller ændringer deri, kan påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til.
Stk. 2. Myndighedens afgørelse, som træffes ved gennemførelse af en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, kan påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til.

Der kan derfor klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen offentligt bekendtgjort. Klagen skal ifølge miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, fr. lov om naturbeskyttelse § 43 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, jf. naturbeskyttelseslovens § 43:

  • ejere og brugere
  • enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse 
  • statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt
  • organisationer m.v., som betrages at have en væsentlige interesse i forslaget.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 9 organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis

  1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  2. hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
  3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

  1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
  2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

(FN-NJN-3-2019)