Screeningsafgørelse om miljøvurdering ifm. fredningsforslaget for Hesbjergkilen

Publiceret 28-02-2019
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Fyn har vurderet, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med forslaget om fredning af Hesbjergkilen i Odense og Assens Kommuner

Fredningsnævnet for Fyn er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 forpligtet til at træffe afgørelse om, hvorvidt forslag til fredning af Hesbjergkilen er omfattet af kravet om gennemførelse af en miljøvurdering i henhold til loven.

Odense Kommune har den 17. september 2018 på anmodning fra Fredningsnævnet for Fyn som medsagsrejser foretaget en screening i henhold til miljøvurderingslovens § 9, jf. § 8 for miljøvurdering af fredningsforslaget for Hesbjergkilen. Odense Kommune har udarbejdet et screeningsnotat, der er en integreret del af denne afgørelse, og kan læses her.


Odense Kommunes samlede konklusion på screeningen er, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af fredningsforslaget for Hesbjergkilen.

 

Fredningsnævnets afgørelse


På baggrund af Odense Kommunes screening og den gennemførte høring har Fredningsnævnet for Fyn bestående af formand Anni Højmark og medlemmerne Torben Jørgensen, Finn Stendal Pedersen (Odense Kommune) og Jørgen Bang (Assens Kommune) i henhold til lov om miljøvurdering § 10 truffet afgørelse.

Fredningsnævnet er enig i Odense Kommunes vurdering af karakteren af forslaget i relation til kravet om miljøvurdering.

Fredningsnævnet beslutter som samlet konklusion herpå, at det af Danmarks Naturfredningsforening og Odense Kommune fremsatte forslag til fredning af Hesbjergkilen ikke skal miljøvurderes. 

Denne screeningsafgørelse er truffet i henhold til lov om miljøvurdering § 10.

 

Screeningsafgørelsen kan læses her.