Screeningsafgørelse om miljøvurdering ifm. Fredningsforslaget af 6 kolonihaveforeninger i Odense Ådal

Publiceret 22-07-2019
Øvrige annonceringer

På baggrund af Odense Kommunes screening og den gennemførte høring har Fredningsnævnet for Fyn
bestående af formand Anni Højmark og medlemmerne Torben Jørgensen og Finn Stendal Pedersen truffet
afgørelse i henhold til lov om miljøvurdering § 10.

Fredningsnævnet for Fyn er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 forpligtet til at træffe afgørelse om, hvorvidt fredningsforslag for 6 kolonihaveforeninger i Odense Kommune er omfattet af kravet om gennemførelse af en miljøvurdering i henhold til loven.
Fredningsforslaget er sendt til fredningsnævnet den 26. november 2018, og Odense Kommune har som sagsrejser som en del af fredningsforslaget foretaget en screening i henhold til miljøvurderingslovens § 9, jf. § 8 for miljøvurdering af fredningsforslaget.
Odense Kommunes samlede konklusion på screeningen er, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af fredningsforslaget for de 6 kolonihaveforeninger.

På baggrund af Odense Kommunes screening og den gennemførte høring har Fredningsnævnet for Fyn bestående af formand Anni Højmark og medlemmerne Torben Jørgensen og Finn Stendal Pedersen truffet afgørelse i henhold til lov om miljøvurdering § 10.
Det er på baggrund af screeningen og den gennemførte høring af de relevante myndigheder nævnets vurdering, at fredningsforslaget, der overordnet set går ud på at revidere en eksisterende fredning for så vidt angår konkrete kolonihavebebyggelser, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet på en måde, så der kræves en miljøvurdering i forbindelse med det fremsatte fredningsforslag.
Fredningsnævnet beslutter som samlet konklusion herpå, at det af Odense Kommune fremsatte fredningsforslag for 6 kolonihaveforeninger i Odense Kommune ikke skal miljøvurderes.

Den fulde afgørelse kan findes på følgende link:
Afgørelse om miljøvurdering af Forslag til fredning af 6 kolonihaveforeninger i Odense Ådal

Afgørelsen kan i henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, jf. Naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 3, 2. pkt. jf. § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.
Klage skal ske via nævnets klageportal, som der linkes til på www.nmkn.dk, hvor der også er nærmere vejledning i klageproceduren, se www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Der kan findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside www.naevneneshus.dk og www.nmkn.dk.