Screeningsafgørelse om miljøvurdering ifm. fredningsforslaget for Møllebakken - Ærøskøbing Markjorder

Publiceret 03-04-2019
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Fyn har vurderet, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med fredningsforslaget om fredning af Møllebakken - Ærøskøbing Markjorder i Ærø Kommune.

Fredningsnævnet for Fyn er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 på anmodning fra Miljø- og Fødevareklagenævnet forpligtet til at træffe afgørelse om, hvorvidt fredningsforslag for Møllebakken – Ærøskøbing Markjorder, Ærø Kommune er omfattet af kravet om gennemførelse af en miljøvurdering i henhold til loven.

Fredningsforslaget førte til, at Fredningsnævnet for Fyn den 30. december 2014 traf afgørelse om, at frede Møllebakken, Ærøskøbing.

Fredningsnævnets afgørelse om fredning af Møllenbakken - Ærøskøbing Markjorder i Ærø Kommune 30. december 2014 

Denne afgørelse er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der har sagen under behandling. Fredningsnævnet har anmodet Danmarks Naturfredningsforening som sagsrejser om at foretaget en screening i henhold til miljøvurderingslovens § 9, jf. § 8 for miljøvurdering af fredningsforslaget. Danmarks Naturfredningsforenings screeningsnotat er en del af denne afgørelse, og kan læses her:

Se Danmarks Naturfredningsforenings screeningsnotat angående Møllebakken - Ærøskøbing Markjorder her

Danmarks Naturfredningsforenings konklusion på screeningen er, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af fredningsforslaget for Møllebakken i Ærøskøbing.

Det er på baggrund af screeningen og den gennemførte høring af de relevante myndigheder nævnets vurdering, at fredningsforslaget, der overordnet set går ud på at bevare de eksisterende forhold på stedet og herunder sikre, at der ikke sker anlæg af nogen art, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet på en måde, så der kræves en miljøvurdering i forbindelse med det fremsatte fredningsforslag.

Fredningsnævnet beslutter som samlet konklusion herpå, at det af Danmarks Naturfredningsforenings fremsatte fredningsforslag for Møllebakken – Ærøskøbing Markjorder, Ærø Kommune ikke skal miljøvurderes.

Denne screeningsafgørelse er truffet i henhold til lov om miljøvurdering § 10.

Se fredningsnævnets screeningsafgørelse om miljøvurdering for Møllebakken - Ærøskøbing Markjorder her