Screeningsafgørelse om miljøvurdering ifm. fredningsforslaget for Skamlingsbanken

Publiceret 03-05-2019
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet har ved afgørelse, truffet den 1. maj 2019 vurderet, at forslaget om ophævelse af den eksisterende fredning af Skamlingsbanken og gennemførelse af en ny fredning, der giver mulighed for en revitalisering af Skamlingsbanken, ikke vil kunne påvirke miljøet så væsentligt, at det strider mod Danmarks internationale forpligtelser at gennemføre fredningen.

Danmarks Naturfredningsforening og Kolding Kommune har i forslaget til fredningsbestemmelser beskrevet formålet med fredningsforslaget således:

• at beskytte og forbedre de landskabelige værdier og sikre udsigten fra Skamlingsbanken over det omkringliggende landskab,

• at beskytte og forbedre de biologiske værdier,

• at bevare områdets karakter af overvejende lysåben natur og småskove,

• at beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,

• at udvikle områdets rekreative værdier,

• at sikre og forbedre offentlighedens adgang.

Fredningsnævnet har på baggrund af en screening og en miljøvurdering, udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening og Kolding Kommune, vurderet i afgørelse, truffet den 1. maj 2019, at fredningsforslaget ikke vil kunne påvirke miljøet så væsentligt, at det strider mod Danmarks internationale forpligtelser at gennemføre fredningen. Afgørelsen er truffet efter § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 (miljøvurderingsloven).

 

Læs hele screeningsafgørelsen her.