Screeningsafgørelse om miljøvurdering ifm. fredningsforslaget for Vejle Ådal

Publiceret 26-04-2019
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del har d. 25. april 2019 truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med forslaget om fredning af Vejle Ådal.

Fredningsforslaget skal i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1, screenes, fordi fredningsforslaget er omfattet af lovens § 8, stk. 1, nr. 1.

Danmarks Naturfredningsforening, der har rejst fredningssagen, har den 5. december 2018 fremsendt et screeningsnotat, jf. kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3. Danmarks Naturfredningsforening har konkluderet, at fredningsforslaget kun vil få uvæsentlige og overvejende positive miljøkonsekvenser.

Fredningsnævnets afgørelse:

Afgørelsen er truffet af det samlede nævn.

Fredningsnævnet har på baggrund af en screening, udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, vurderet, at fredningsforslaget ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – jf. bekendtgørelse nr. 448 af 10 maj 2017 af lov om miljøvurdering.

Screeningsforslaget indeholder ikke en stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets gennemførelse.

 

Læs den fulde screeningsafgørelse her.