Screeningsafgørelse om miljøvurdering ifm. fredningsforslaget for arealer i Skærum Ådal

Publiceret 28-01-2019
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, har vurderet, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med fredningsforslaget for arealer i Skærum Ådal i Frederikshavn og Hjørring kommuner.

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, har den 20. april 2017 modtaget forslag om fredning af arealer i Skærum Ådal.

Formålet med fredningen er,

- At sikre og forbedre forholdene for det vilde plante- og dyreliv, herunder særlig de lysåbne naturtyper med deres rige flora,

- At sikre og forbedre områdets landskabelige værdier,

- At skabe grundlag for naturpleje.

Fredningsnævnet har på baggrund af den screening, som er foretaget af sagsrejseren, Danmarks Naturfredningsforening, og de i øvrigt foreliggende oplysninger vurderet, at fredningsforslaget ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk. 2, nr. 1. jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 3.

Screeningsafgørelsen indeholder ikke stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets gennemførelse, men er alene en afgørelse om, at fredningsforslaget ikke skal gennemgå en miljøvurdering, før fredningsnævnet kan træffe afgørelse om fredningen.

Se screeningsafgørelsen om miljøvurdering for Skærum Ådal (FN-NJN-23-2017) her