Screeningsafgørelse om miljøvurdering ifm. fredningsforslaget for Stevns Klint

Publiceret 25-02-2019
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Østsjælland har vurderet, at der ikke er er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med fredningsforslaget om fredning af Stevns Klint i Stevns Kommune.

Fredningsnævnet for Østsjælland modtog 13. januar 2016 fra Stevns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening forslag om fredning af Stevns Klint i Stevns Kommune. Fredningsforslaget omfattede et areal på ca. 128 hektar.

I fredningsforslaget var formålet med fredningen beskrevet således:
- at sikre og bevare områdets geologiske værdier af enestående, universel betydning.
- at bevare og fremme områdets karakteristiske naturtyper for at skabe et artsrigt plante- og dyreliv, herunder særligt de naturtyper og arter, som er knyttet til naturtypen næringsfattigt kalkoverdrev.
- at sikre områdets helt særegne kulturhistoriske værdier som er knyttet til klinten.
- at sikre og understøtte relevante formidlings- og forskningsmæssige tiltag med udgangspunkt i de unikke, stedlige værdier og samspillet mellem dem.
- at sikre offentligheden god tilgængelighed til den geologiske verdensarv samt til den særlige kulturarv og natur via et sammenhængende, kystnært stiforløb.
- at sikre og forbedre de rekreative værdier - herunder oplevelser, der er knyttet til klinten, naturen samt udsigten over havet og verdensarven.
- at sikre en generel bæredygtighed og bred forankring i udforskningen, forvaltningen, publikumsadgangen og formidlingen af områdets natur- og kulturværdier.
- at medvirke til at sikre, at naturtyper og arter, som er omfattet af Natura 2000-beskyttelse, har en gunstig bevaringsstatus.

Fredningsnævnet traf den 1. maj 2017 afgørelse om fredning af Stevns Klint. 

Fredningsnævnets afgørelse om fredning af Stevns Klint i Stevns Kommune 1. maj 2017

Fredningsnævnets afgørelse af 1. maj 2017 om fredning af Stevns Klint er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljø- og Fødevareklagenævnet har bemærket, at det ikke fremgår af sagen, om fredningsnævnet har taget stilling til, om fredningsforslaget er omfattet af reglerne om miljøvurdering. Klagenævnet har yderligere bedt nævnet om at foretage en sådan vurdering, hvis fredningsnævnet ikke allerede har gjort det. Miljøstyrelsen har vurderet, at nye fredningsforslag kan være at betragte som en plan, der er omfattet af reglerne om miljøvurdering. Fredningsnævnet har derfor besluttet at udarbejde en særskilt afgørelse om spørgsmålet om miljøvurdering.

Fredningsnævnet afgør, at fredningsforslaget ikke medfører pligt til at udarbejde en miljøvurdering.

Fredningsnævnet har ved denne vurdering navnlig lagt vægt på, at fredningsforslaget alene fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan og ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og på at de miljømæssige indvirkninger, der ikke betragtes som væsentlige, i langt overvejende grad er positive for miljøet. Fredningsnævnet har også lagt vægt på, at fredningsforslaget ikke medfører krav om vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde.
Fredningsnævnets afgørelse er truffet ud fra oplysningerne i den screening, der er foretaget af Stevns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening og resultaterne af høringerne og ud fra de i øvrigt foreliggende oplysninger.

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk. 2, nr. 1 og 2, jf. stk. 1.

Se screeningsafgørelsen om miljøvurdering for Stevns Klint (FN-ØSJ-1-2016)