Udkast til miljøvurdering af fredningsforslag for Esrum Søs omgivelser i Nordsjælland

Publiceret 30-09-2019
Øvrige annonceringer

I forbindelse med fredningsforslaget om Esrum Søs omgivelser er der udarbejdet et udkast til miljøvurdering. Fredningsforslaget reviderer og samler ni gældende fredninger i umiddelbar nærhed til Esrum Sø. Forslaget omfatter dertil en udvidelse af det i forvejen fredede område. Det samlede fredningsforslag omfatter i alt 717,8 ha.

Forslag til fredning af Esrum Søs omgivelser er miljøvurderet i henhold til afsnit II i Lov nr. 448 af 10.05.2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Ifølge loven skal planer og programmer miljøvurderes, hvis gennemførelsen af planen kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Dette udkast til miljøvurdering foretager en konsekvensvurdering i forhold til de tre emner; ”Biologisk mangfoldighed”, ”Landskab” og ”Befolkningen herunder materielle goder og menneskers sundhed”. Det konkluderes på baggrund af denne konsekvensvurdering, at gennemførsel af fredningsforslaget ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning på ovenstående emner.

Fristen for indsendelse af bemærkninger til miljøvurderingen er den 1. december 2019.

Skriflige indlæg foretrækkes sendt til fredningsnævnet på mail, Obfuscated Email
ellers til
c/o Retten i Hillerød, Sdr. Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød

Det fulde udkast til miljøvurdering kan læses her.

Kort for den foreløbige afgrænsning kan ses her i høj kvalitet.