Afgørelse vedrørende udtagelse af areal fra fredningen Valbyparken

Publiceret 01-07-2019
Fredningsnævnenes afgørelse

Afgørelse for ændring i fredningen for Valbyparken er truffet af Fredningsnævnet for København d. 25 juni 2019.

Fredningsnævnet for København har den 9. juli 2018 fra Københavns Kommune modtaget et forslag til ændring af fredningen af Valbyparken, der i dag er omfattet af deklaration tinglyst den 3. maj 1966.

I fredningssagens behandling har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpeget af miljøministeren) og Bent Christensen (udpeget af Københavns Kommune).

Afgørelsen er truffet i enighed. 

Formålet med dette tillæg til fredningsdeklarationen for Valbyparken er at skabe mulighed for en lovliggørelse af den faktiske anvendelse til helårsbeboelse, der har fundet sted både før, på og efter fredningstidspunktet i haveforeningen ”Kalvebod” på matr.nr. 2c Valby, København, samtidig med at man sikrer, at området bevarer sin nuværende karakter af haveboligbebyggelse, uanset at det ikke længere vil have status af kolonihaver. Samtidig ophæves fredningen for arealmæssigt mindre dele af matr.nr. 2162 Valby, København, samt vejarealer, hvor anlæg af jernbanen har medført irreversible ændringer.

Fredningen vil herefter alene omfatte matr.nr. 2c Valby, København og del af matr.nr. 1966 Valby, København.

Kendelsen er tilgængelig via følgende link:

Kendelse for fredningen Valbyparken 03 maj 2019

 

Berettigede til at klage over Fredningsnævnets afgørelse er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for Fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesse berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via e-boks eller almindelig brevpost, jf. også vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.