Screeningsafgørelse om miljøvurdering ift. den forslåede ændring af fredningen af Valbyparken

Publiceret 01-02-2019
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for København, har vurderet, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med den foreslåede ændring af fredning af Valbyparken i Københavns Kommune.

Fredningsnævnet for København har den 9. juli 2018 modtaget forslag til ændring af fredningen af Valbyparken. Valbyparken er omfattet af deklaration tinglyst den 3. maj 1966. De foreslåede ændringer af fredningen indebærer, at dele af det fredede areal udtages af fredningen, og at et andet og mindre areal vil blive inddraget under fredningen. Selve indholdet af fredningsbestemmelserne berøres ikke af fredningsforslaget.

Fredningsnævnet har på baggrund af en screening udarbejdet af Københavns Kommune vurderet, at fredningsforslaget ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og der er derfor ikke pligt til at udarbejde en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 (miljøvurderingsloven).

Screeningsafgørelsen indeholder ikke en stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets gennemførelse, men er alene en afgørelse om, at fredningsforslaget ikke skal gennem en miljøvurdering, før fredningsnævnet kan træffe afgørelse om fredningen.

Se screeningsafgørelsen om miljøvurdering for den foreslåede ændring af fredningen af Valbyparken (FN-KBH-50-2018) her.