Afgørelse vedrørende Krogens og Hørbylund Møllebække i Frederikshavn Kommune

Publiceret 14-01-2020
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del har den 14. januar 2020 truffet afgørelse i sagen om fredning af arealer ved Krogens og Hørbylund Møllebække i Frederikshavn Kommune. Fredningen omfatter ca. 70,5 ha.

Det er fredningens formål at:

  •  bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv.
  •  bevare og forbedre forholdene for områdets naturtyper, herunder særligt de lysåbne naturtyper samt sikre deres funktion som levested for sårbare arter.
  •  medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen.
  •  bevare og forbedre de landskabelige værdier i fredningsområdet.

De berørte ejendomme er helt eller delvist:

Den nordøstlige Del, Torslev
8b, 8c, 8r, 9a, 21e, 21n,

Den mellemste Del, Torslev
1ab, 1ae, 1ei, 3a, 3e, 3f, 3h, 3i, 3k, 4b, 7000c,

Den nordvestlige Del, Hørby
3a, 3b,

Den vestlige Del, Hørby
2f, 2g, 4a, 5e, 5m, 5r, 5u, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6n, 7b, 29,

Der er samtidig truffet afgørelse om erstatning.

Afgørelsen, fredningskortet og erstatningsafgørelsen er tilgængelig via nedenstående links:

Læs fredningsafgørelsen her.

Se fredningskort og kortbilag her.

Læs erstatningsafgørelsen her.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klager over fredningsnævnenes afgørelser om gennemførelse af nye fredninger samt om hel eller delvis ophævelse af eksisterende fredninger, skal indgives skriftligt og direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du kan læse mere om mulighederne for at klage nederst i fredningsafgørelsen eller på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.