Afgørelse om fredning af arealer i Skanseparken og Østre Anlæg i Aalborg Kommune

Publiceret 20-08-2020
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del har den 20. august 2020 truffet afgørelse om fredning af arealer i Skanseparken og Østre Anlæg i Aalborg Kommune (FN-NJS-15-2019).
Fredningsnævnet har besluttet at frede arealerne i Skanseparken og Østre anlæg, der nu ejes af Aalborg Kommune.
Fredningen omfatter ca. 13,2 ha.

Fredningen har til formål:

  • At sikre området som offentligt tilgængeligt parkområde,
  • At sikre områdets kulturhistoriske, havearkitektoniske og rekreative værdier, herunder undervisningsmæssige formål, under hensyntagen til områdets naturmæssige indhold og landskabelige baggrund,
  • At sikre rammen om en fortsat dynamisk udvikling som grøn rekreativ bypark, herunder med mulighed for at udvikle parkernes indhold, så det kan imødekomme de mange brugeres skiftende ønsker og behov, og øge parkernes naturindhold og biodiversitet.

De berørte matrikler er helt eller delvist:

Nørresundby Markjorder: 8e og 75h

Nørresundby Bygrunde: 20aø

Aalborg Markjorder: 4dy

Fredningsnævnet har ikke truffet afgørelse om erstatning, da arealerne ejes af Aalborg Kommune.

Afgørelsen og fredningskortene er tilgængelig via nedenstående link:

Læs fredningsafgørelsen her.

Se fredningskortene her.

Klagevejledning

Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Erstatningsafgørelser kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen. Godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand kan ifølge naturbeskyttelseslovens § 47 ikke påklages.

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-boks, hvor du kan vælge Nævnenes Hus som modtager, eller ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att. Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Yderligere oplysninger om klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet findes på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del
c/o Retten i Aalborg
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 24968604
Journalnr. FN-NJS-15-2019

Aalborg, den 20. august 2020
Torben Bybjerg Nielsen.