Afgørelse om fredning af Bakkelandet omkring Kielstrup Sø i Mariagerfjord Kommune

Publiceret 30-11-2020
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del har den 30. november 2020 truffet afgørelse om fredning af Bakkelandskabet omkring Kielstrup Sø. Der er sket berigtigelse af afgørelsen d. 07-01-2021.

Fredningen har til formål

  • At bevare og forbedre områdets landskabsværdier, herunder at fastholde og om muligt øge de åbne arealer til gavn for oplevelsen af landskabets former og for udsigtsmulighederne.
  • At bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyrelivet.
  • At sikre og forbedre offentlighedens adgang samt muligheder for at færdes og opholde sig i fredningsområdet.
  • At medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som området er udpeget for i henhold til det til enhver tid gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000 område nr. 22, Kielstrup Sø.

De berørte ejendomme er helt eller delvist:

Kielstrup by, Ove,
2c, 2d, 2f, 2h, 2i, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2q, 2r, 3a, 3g, 3i, 3m, 3o, 3p, 4b, 5a, 5e, 7e, 8l, 8k, 8n, 9f, 10n, 10p, 12f, 12h, 12k, 12m, 13b, 13l, 23a,

Lånhus, Ove,
1a, 1b, 1c, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1q, 2, 4, 6, 9,10,

Ovegård Hgd., Ove,
1k, 1v, 1x, 1y, 1z, 1æ, 1bg, 1bh, 1da, 1aq, 1 ap, 1ar, 1dc,

Overkarls Gde., Ove,
12a, 12d, 13c, 13f, 13g, 13h,13i, 13k, 13m, 13n, 14a,

Krogen, Valsgård,
2f, 3b, 4b, 5b, 5h, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7c, 7d, 8a, 10c, 10e, 10f, 10i

 

Fredningsafgørelsen, berigtigelse samt bilag kan læses herunder:

Fredningsafgørelse kan læses her.

Berigtigelse kan læses her.

Fredningskortet og kortbilag kan læses her.

Erstatningsafgørelsen kan læses her.

Bilag 1-3 kan læses her.

 

Klagevejledning

Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse til-sendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om under-retning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af for-slaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Erstatningsafgørelser kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen. Godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand kan ifølge naturbeskyttelseslovens § 47 ikke påklages.

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-boks, hvor man kan vælge Nævnenes Hus som modtager, eller ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att. Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Yderligere oplysninger om klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet findes på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Fredningsnævnets j.nr.: FN-NJS-53-2018

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del 
Mandag, den 30. november 2020, 
Torben Bybjerg Nielsen.