Afgørelse om korrigerende fredning af 6 kolonihaveforeninger i Odense Ådal i Odense Kommune

Publiceret 21-01-2020
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Fyn har den 19. januar 2020 truffet afgørelse om korrigerende fredning af 6 kolonihaveforeninger i Odense Ådal, Odense Kommune.
Det fredede område omfatter ca. 57 ha.

Fredningen har til formål at, 

  • fastholde anvendelsen som kolonihaveområder,
  • sikre at fredningsområdet indgår som en del af det grønne netværk langs Odense Å,
  • forbedre miljøforholdene,
  • medvirke til at opfylde målsætningerne for Natura 2000 områderne nr. 110 og 114.

Herudover skal fredningsforslaget understøtte Odense Kommunes arbejde for et ensartet administrationsgrundlag for kolonihaver i Odense Kommune, således at kolonihaver i det fredede område har de samme lokalplanbestemmelser som øvrige kolonihaveforeninger i Odense Kommune.

Afgørelsen og kortbilag er tilgængelig via nedenstående links:

Fredningsnævnets afgørelse.

Se kortbilag 1-5 og 1.1-5.1 her.

Klagevejledning

Afgørelsen kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klager sendes via:

  • e-Boks, hvor du skal vælge Nævnenes Hus som modtager
  • Almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att.: Miljø- og Fødevareklagenævnet

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. naturbeskyttelsesloven § 43, jf. § 87. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klageberettiget er ejere og brugere, der skal have afgørelsen tilsendt samt enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller har fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i forslaget, jf. naturbeskyttelseslovens § 43, stk. 2.

Yderligere oplysninger om klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet findes på nævnets hjemmeside.

Fredningsnævnet for Fyn
Anni Højmark, Formand