Afgørelse vedrørende fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune

Publiceret 26-03-2020
Fredningsnævnenes afgørelse

Den 26. marts 2020 traf Fredningsnævnet for Vestsjælland afgørelse om at gennemføre fredning af Orøs marine forland. Fredningen omfatter et areal på ca. 188 ha.

Formålet med fredningen er:

  • at bevare områdets naturtyper for at fastholde og skabe et artsrigt plante- og dyreliv, herunder at sikre mulighed for pleje af områdets naturtyper.
  • at medvirke til at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de plante- og dyrearter, som er omfattet af Habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF), herunder at sikre, at arten mygblomst (Liparis loeselii) opnår og opretholder en gunstig bevaringsstatus i kerneområdet.
  • at sikre og forbedre yngle- og rasteområderne for grønbroget tudse (Pseudepidalea viridis), der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.
  • at sikre øerne og holmene som forstyrrelsesfrie yngleområder for kystfugle herunder at sikre gunstig bevaringsstatus for klyde (Recurvirostra avosetta), fjordterne (Sterna hirundo) og havterne (Sterna paradisaea), der er opført på bilag I under Fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv 79/409).
  • at fastholde og forbedre adgangsmulighederne for offentligheden gennem et veludbygget stisystem samt sikre og forbedre offentlighedens muligheder for friluftsaktiviteter.

De berørte ejendomme er helt eller delvist:

Bybjerg By, Orø: Del af henholdsvis matr.nr. 1b, 1c, 1e, samt,
matr.nr. 4 e, 1dx, 1dæ, 1ec, 1dz, 1ed, 1dy, 1dv, 1eb, 1dø, 1ea, 1ac, 5d, 6e, 6c, 16b, 16g, 16f, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 69, 70 og 8fv.

Gamløse By, Orø: matr.nr. 2o, 2q, del af 2b, del af 3e, del af 6a og 16.

Næsby By, Orø: del af 5 d, del af 11c, del af 6e, 9d, del af 9a, 8c, del af 8a, del af 7a, del af 12b, del af 6a, del af 2a, del af 2b, del af 11a, del af 2ao, del af 2ap, del af 2aq, del af 2ar, del af 2as, del af 2at, del af 2au, del af 2av, del af 2ax, del af 2ay, del af 2aæ, del af 2bm, del af 2bl, del af 3e, del af 3bd, del af 3ay, del af 3an, del af 3br, del af 3am, 3cz, del af 3cx og del af 3cv.

Der er samtidig truffet afgørelse om erstatning.

Afgørelsen, fredningskortene og erstatningsafgørelsen er tilgængelig via nedenstående links:

Læs fredningsafgørelsen med klagevejledning her.

Se fredningskort 1a og 1b, samt kortbilag her.

Læs erstatningsafgørelsen her.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klager over fredningsnævnenes afgørelser om gennemførelse af nye fredninger skal indgives skriftligt og direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du kan læse mere om mulighederne for at klage nederst i fredningsafgørelsen eller på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.