Afgørelse vedrørende fredning af Skærum Ådal i Frederikshavn og Hjørring Kommuner

Publiceret 18-03-2020
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del har d. 18. marts. 2020, truffet afgørelse i FN-NJN-23-2017 om fredning af arealer ved Skærum Ådal i Frederikshavn og Hjørring kommuner.
Fredningen omfatter ca. 63 ha.

Det er fredningens formål at:

  • At sikre og forbedre forholdene for det vilde plante- og dyreliv, herunder særlig de lysåbne naturtyper med deres rige flora,
  • At sikre og forbedre områdets landskabelige værdier,
  • At skabe grundlag for naturpleje.

De berørte ejendomme er helt eller delvist:

Skærum by, Skærum: 1l, 3d, 5a, 5b, 5e, 7c, 7m, 7o, 11b, 20a, 21a, 40a, 40e, 40g, 40 l, 41a, 41c, 41d, 7000g,

Lendum by, Lendum: 13b, 7000æ,

Eget Hgd., Skærum: 1ax, 1ay, 1ba, 1bæ, 1cb, 4o, 7000a,

Den vestlige Del, Åsted: 6b, 7a, 13a, 13b,

Der er samtidig truffet afgørelse om erstatning.

Afgørelsen, fredningskortet og erstatningsafgørelsen er tilgængelig via nedenstående links:

Læs fredningsafgørelsen her.

Se fredningskortet her.

Læs erstatningsafgørelsen her.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klager over fredningsnævnenes afgørelser om gennemførelse af nye fredninger samt om hel eller delvis ophævelse af eksisterende fredninger, skal indgives skriftligt og direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du kan læse mere om mulighederne for at klage nederst i fredningsafgørelsen eller på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.