Fredningsforslag til revision af fredningen for Frederikslund Skov, Rudersdal Kommune

Publiceret 17-07-2020
Fredningsforslag

Rudersdal Kommune har den 27. januar 2020 rejst fredningsforslag til revision af fredningen for Frederikslund Skov i Rudersdal Kommune. Sagen behandles af Fredningsnævnet for København. Revisionsforslaget omfatter et areal omkring 37 ha.

Fredningen har til formål:

  • at bevare og forbedre oplevelsen af de naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige værdier, som knytter sig Frederikslund Skov,
  • at sikre udviklingsmuligheder for skovens særlige flora og fauna, herunder at fremme mulighederne for biodiversitet,
  • at søge oplevelsen af tidligere etablerede udsigtskiler i skoven forbedret,
  • at sikre de skovbevoksede og lysåbne arealers anvendelse til rekreative formål, både for foreningslivet og til mere uformelle aktiviteter,
  • at sikre skoven som et væsentligt grønt forbindelsesled for både gående og cyklende mellem Vaserne nord for Furesø, villaområderne nord, syd og øst for skoven samt Plejecenter Frydenholm ved Kongevejen,
  • at sikre en naturpleje og naturgenopretning, der respekterer fredningens formål og bestemmelser.

Fredningsforslaget omfatter matr.nr. 1bøy, 1 bøz og 1aea Dronninggård, Ny Holte. 
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Der holdes offentligt møde om fredningsforslaget med efterfølgende besigtigelse af området:

Fredag den 21. august 2020 kl. 09.00-12.00 i Holte Roklub, det store møderum i klubhuset, Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte. 

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og sagens forløb.

Interesserede kan rekvirere forslaget ved skriftlig henvendelse – gerne digitalt via borger.dk - til Rudersdal Kommune. 


Fredningsnævnet for København, Sdr. Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød.

Fredningsnævnets sagsnr. FN-KBH-014-2020


Fredningsforslaget, fredningskort og bilag kan tilgås via følgende links:

Fredningsforslag.pdf

Bilag A Skovparkering.pdf

Kortbilag 1 Eksisterende fredning.pdf

Kortbilag 2 Arealanvendelse.pdf

Kortbilag 3 Matrikelkort.pdf

Kortbilag 4 Beskyttet natur.pdf

Kortbilag 5 Bygge- og beskyttelseslinjer.pdf

Kortbilag 6 Natura2000.pdf