Fredningsforslag for Bastrup Nord i Allerød Kommune

Publiceret 03-03-2020
Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening og Allerød Kommune har den 19. december 2019 rejst forslag om fredning af Bastrup Nord. Sagen behandles af Fredningsnævnet for Nordsjælland.
Fredningsforslaget omfatter ca. 322 ha.

Formålet med forslaget er, at:

  • bevare og forbedre de landskabelige værdier tilknyttet det åbne kulturlandskab i området - herunder særligt, at synliggøre de geologiske former i og omkring tunneldalssystemet;
  • sikre og forbedre offentlighedens rekreative muligheder;
  • bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv;
  • medvirke til at opnå gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder nr. 123 - Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Fredningsforslaget omfatter følgende ejendomme:

3i, 3cc, 3ca, 7a, 7b, 7h, 7e, 7f, 15b 7000ab, 7000c, 3cd, 14ap, 14cs Uggeløse By, Uggeløse,

1a, 1n, 1o, 2a, 2i, 2x, 2v, 2g, 2c, 2t, 2d, 2e, 2u, 2q, 3p, 3a, 3b, 3c, 3d, 3h, 4a, 4h, 4q, 4r, 4s, 4p, 6c, 6a, 5e, 5d, 5a, 7a, 7c, 7f, 7n, 7m, 7h, 7g, 7o, 7e, 7p, 8a, 8b, 8d, 8e, 8f, 9a, 9d, 9æ 14a, 15, 29, 42, 7000e, 7000d, 7000b, 7000h og 7000i Bastrup By, Uggeløse.

Der vil på et senere tidspunkt blive indkaldt til offentlig høring om fredningsforslaget med efterfølgende besigtigelse.

Det fulde fredningsforslag, samt fredningskort og bilag kan findes herunder på følgende links:

Fredningsforslag for Bastrup Nord inkl. lodsejerliste og budgetoverslag

Fredningskort og kortbilag

 

Fredningsnævnet for Nordsjælland, Sdr. Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød.

Den 2. marts 2020

Toftager
Nævnets formand