Fredningsforslag for Kirkeskoven og Kirkeengen i Vordingborg Kommune

Publiceret 21-12-2020
Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening og Vordingborg Kommune har over for Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 1. september 2020 rejst forslag om fredning af Kirkeskoven og Kirkeengen på i alt knap 12 ha. i Vordingborg by.

Formålet med den foreslåede fredning er,

  • at sikre og bevare de landskabelige, biologiske og kulturhistoriske værdier i og omkring Kirkeskoven og på Kirkeengen, herunder at beskytte de mange gamle træer i Kirkeskoven.
  • at bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv med henblik på at fremme biodiversiteten.
  • at sikre offentlighedens adgang.
  • at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning.
  • at medvirke til at sikre, at Danmarks internationale forpligtelser til at beskytte naturen overholdes.

De ejendomme, der er berørt af fredningsforslaget er følgende:

Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder: matr.nr. 1k, 1l, 8k, 64, 136b, 137, 167a, 169a og 7000h 

Vordingborg Bygrunde: matr.nr. 97b, 7000ac og 7000av 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Interesserede kan læse fredningsforslaget herunder eller rekvirere det ved skriftlig henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.

Fredningsforslag med bilag og fredningskort kan læses herunder:

Fredningsforslag med bilag kan læses her.

Fredningskortet kan ses her.

Fredningsnævnet regner med i begyndelsen af 2021 at indkalde til offentligt møde om fredningsforslaget og besigtigelse. Der vil ske særskilt indkaldelse til mødet, hvor der vil blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.

Skriftlige bemærkninger til Fredningsforslaget kan fremsendes til e-mail Obfuscated Email eller til Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster, c/o Retten i Næstved, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved.

Næstved, den 18. december 2020

Anders Martin Jensen
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster