Fredningsforslag for Skarholm i Lolland Kommune

Publiceret 21-12-2020
Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening og Lolland Kommune har over for Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 29. september 2020 rejst forslag om fredning af Skarholm mellem Tjørnebjerg og Bredfjed nordvest for Rødby.
Området er på ca. 196 ha.

Fredningen har til formål,

  • At bevare og forbedre de biologiske værdier, der knytter sig til det åbne strandengsområde samt søer, vandløb, skov- og naturarealer, der ligger spredt i området,
  • At beskytte og forbedre de landskabelige værdier i området, således at området fremtræder som et overvejende åbent landskab med enkelte levende hegn og solitære træer, eller i sammenhæng med de tilstødende fredede områder og skovområder,
  • At sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter, herunder at sikre og forbedre offentlighedens muligheder for at færdes i området ved anlæg af sammenhængende stisystemer,
  • At skabe grundlag for naturpleje,
  • At medvirke til overholdelsen af Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen.

De ejendomme, der er berørt af fredningsforslaget er følgende:

Tjørnebjerg, Gloslunde: 2, 4b, 8a, 8c, 10l, 10k, 12eæ, 12fb, 12k, 14k, 16e, 17, 18,

Rødby Markjorder: 245a, 245c, 245d, 245dm, 245i, 245lq, 245q, 245v, 245x, 245y, 245z, 245æ, 245ø, 245aa, 306k,

Rødby Fjord, Rødby Jorder: 1a.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Interesserede kan læse fredningsforslaget herunder eller rekvirere det ved skriftlig henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.

Fredningsforslag med bilag og fredningskort kan læses herunder:

Fredningsforslag med bilag kan læses her.

Fredningskortet kan ses her.

Fredningsnævnet regner med i begyndelsen af 2021 at indkalde til offentligt møde om fredningsforslaget og besigtigelse. Der vil ske særskilt indkaldelse til mødet, hvor der vil blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.

Skriftlige bemærkninger til Fredningsforslaget kan fremsendes til e-mail Obfuscated Email eller til Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster, c/o Retten i Næstved, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved.

Næstved, den 18. december 2020

Anders Martin Jensen
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster