Forlængelse af fristen for afgørelse i sagen om fredning af Tversteds Grønne Front

Publiceret 02-07-2020
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, har d. 29-06-2020 truffet afgørelse om at forlænge fristen for afgørelse i sagen om fredning af Tversteds Grønne Front.

Efter Naturbeskyttelseslovens § 37a, stk.1, bortfalder fredningsforslag, hvis fredningsnævnet ikke 2 år efter at fredningssagen er rejst, har truffet afgørelse vedrørende fredningen. Fredningsnævnet kan dog i henhold til § 37, stk.3, i særlige tilfælde inden udløbet af 2 års fristen beslutte at forlænge fristen med op til 2 år.
På baggrund af sagens forløb, og i lyset af Covid 19-situationen har fredningsnævnet besluttet at forlænge fristen i naturbeskyttelseslovens § 37a med 1 år, således at fristen udløber den 10 januar 2022.

Læs den fulde afgørelse her.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klager over fredningsnævnenes afgørelser skal indgives skriftligt og direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du kan læse mere om mulighederne for at klage nederst i fredningsafgørelsen eller på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.