Screeningsafgørelse for forslaget om supplerende fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé i Roskilde og Lejre Kommuner

Publiceret 08-10-2020
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Østsjælland har d. 07. oktober 2020 truffet afgørelse om at fredningsforslaget ikke medfører pligt til at udarbejde en miljøvurdering.

Danmarks Naturfredningsforening fremsatte den 15. november 2012 forslag om supplerende fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé. Fredningsforslaget omfattede et område på ca. 482 hektar. Roskilde Kommune og Lejre Kommune indtrådte senere som medsagsrejsere.

Fredningsnævnet traf den 11. december 2013 afgørelse om supplerende fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé. Fredningsnævnets afgørelse blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet (nu Miljø- og Fødevareklagenævnet). Natur- og Miljøklagenævnet traf den 26. april 2016 afgørelse og stadfæstede i det væsentlige Fredningsnævnets afgørelse af 11. december 2013.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har til fredningsnævnet oplyst, at klagenævnet har besluttet at genoptage Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. april 2016 for så vidt angår spørgsmålet om en stillingtagen efter reglerne i miljøvurderingsloven. Klagenævnet har i samme mail bedt Fredningsnævnet for Østsjælland om at vurdere fredningsforslaget og fredningen efter reglerne i miljøvurderingslovens § 2, stk. 1 og stk. 2.

Fredningsnævnet har i medfør af miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, nr. 1, foretaget høring af berørte myndigheder. Fredningsnævnet har vurderet, at de berørte myndigheder i relation til fredningsforslaget er: Roskilde Kommune, Lejre Kommune, Miljøstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen samt Region Sjælland.

Fredningsnævnet afgør, at fredningsforslaget ikke medfører pligt til at udarbejde en miljøvurdering. 
Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk. 2, nr. 1 og 2, jf. stk. 1.

Den fulde afgørelse kan læses herunder:

Screeningsafgørelse for GL. Lejre og Ledreborg Allé