Screeningsafgørelse for fredning af arealer ved Tversteds Grønne Front i Hjørring Kommune

Publiceret 20-08-2020
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del har den 19. august 2020 truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til udarbejdelse af en miljøvurdering.

Fredningsnævnet har foretaget fornyet behandling efter hjemvisning fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Fredningsnævnet vurderer efter Hjørring Kommunes seneste udtalelse af 2. juli 2020, at fredningsforslaget ikke kan påvirke Natura2000-områderne væsentligt. Under hensyn hertil bestemmer fredningsnævnet på ny, at fredningsforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Fredningsnævnet har således på baggrund af den screening, som er foretaget af sagsrejseren, Hjørring Kommune, og de i øvrigt foreliggende oplysninger, herunder kommunens udtalelse af 2. juli 2020, vurderet, at fredningsforslaget ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk. 2, nr. 1. jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 3.

Screeningsafgørelsen indeholder ikke stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets gennemførelse, men er alene en afgørelse om, at fredningsforslaget ikke skal gennemgå en miljøvurdering, før fredningsnævnet kan træffe afgørelse om fredningen.

Den fulde screeningsafgørelse inkl. klagevejledning kan findes herunder:

Læs den fulde screeningsafgørelse her.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen offentligt bekendtgjort. Klagen skal ifølge miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, fr. lov om naturbeskyttelse § 43 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag

Læs den fulde klagevejledning i screeningsafgørelsen eller læs mere på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.