Screeningsafgørelse for Østre Anlæg og Skanseparken i Aalborg Kommune

Publiceret 13-01-2020
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del har truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til udarbejdelse af en miljøvurdering i forbindelse med forslaget om fredning af Østre Anlæg og Skanseparken i Aalborg Kommune.

Afgørelse og begrundelse

Fredningsnævnet bestemmer, at fredningsforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Fredningsnævnet har på baggrund af den screening, som er foretaget af sagsrejserne, Danmarks Naturfredningsforening og Aalborg Kommune, og de i øvrigt foreliggende oplysninger vurderet, at fredningsforslaget ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk.2, nr.1, jf. stk.1, nr. 1 og nr.3.

Screeningsafgørelsen indeholder ikke stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets gennemførelse, men alene om, at fredningsforslaget ikke skal gennemgå en miljøvurdering, før der kan træffes afgørelse om fredning.

Den fulde screeningsafgørelse kan læses her.

Klagevejledning

Der kan klagesover denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.
Klagen skal ifølge miljøvurderingslovens § 48, stk.1, jf. lov om naturbeskyttelse § 43 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.