Screeningsafgørelse for Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane i Aalborg Kommune

Publiceret 06-05-2020
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, har den 5. maj 2020 truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til udarbejdelse af en miljøvurdering i forbindelse med fredningsforslaget om fredning af arealer ved Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane.

Afgørelse og begrundelse

Fredningsnævnet bestemmer, at fredningsforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Fredningsnævnet har på baggrund af den screening, som er foretaget af sagsrejserne, Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, samt efter de i øvrigt foreliggende oplysninger vurderet, at fredningsforslaget ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk.2, nr.1, jf. stk.1, nr. 1 og nr. 3.
Screeningsafgørelsen indeholder ikke stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets gennemførelse, men alene om, at fredningsforslaget ikke skal gennemgå en miljøvurdering, før der kan træffes afgørelse om fredningen.

Den fulde screeningsafgørelse kan læses her.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.
Klagen skal ifølge miljøvurderingslovens § 48, stk.1, jf. lov om naturbeskyttelse § 43 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Der kan læses mere om klagemulighederne nederst i screeningsafgørelsen.

Journal nr. FN NJS 5-2020.