Afgørelse om fredning af Esrum Søs omgivelser i Hillerød, Gribskov, Helsingør og Fredensborg kommuner

Publiceret 16-12-2021
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Nordsjællands har d. 15. december 2021 truffet afgørelse om fredning af Esrum Søs omgivelser i Hillerød, Gribskov, Helsingør og Fredensborg Kommuner.
Fredningen omfatter et areal på 715 ha.

Fredningen har til formål, at:

  • bevare og forbedre det åbne kultur- og landbrugslandskab med store udsyn over det markante istidslandskab og over Esrum Sø,
  • sikre muligheden for gennem plejeindsats at fastholde og genskabe udsigter over landskabet og Esrum Sø,
  • sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for et rigt dyre- og planteliv,
  • medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som området er udpeget for i henhold til det til enhver tid gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000 område nr. 133 - Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov,
  • sikre offentlighedens mulighed for adgang til området.


Fredningen omfatter helt eller delvist følgende matr.nr.:

Plejelt By, Tikøb
4a, 4i, 4h, 7f, 4g, 7e, 4f, 7d, 3q, 3a, 3d, 5cd, 2e og 1a, 7000c og 7000h.

Harreshøj By, Tikøb
7b, 3o, 2a, 6c, 6e, 6d, 6b og 6a.

Såne By, Tikøb
3a, 2a, 2b, 6, 3g, 3e, 3d, 3c, 3b, 3f, 1a, 5b, 1d, 1t, 1g, 1r, 1b, 1e, 1p, 1o, 1n, 1m, 1q, 1l, 1k og 7000a

Jonstrup By, Tikøb
2b, 2c, 2m, 2h, 2a, 2e, 2f, 5a, 3d, 5b, 4c, 4b, 10, 9a, 9d, 5c, 9b, 9c, 3g, 13d, 13e, 13a, 4e, 4f, 4a, 3c, 7000a og 7000b.

Ll. Esbønderup By, Tikøb
4a, 4q, 4f og 7000b

Endrup By, Asminderød
7d, 7k, 7f,16c, 15, 6b, 6e, 4h, 13a, 8b, 17, 16a, 13b, 6h, 6k, 6a, 3a, 2q, 24b,23, 4a, 4l, 4m, 1oc, 8a, 7a, 7i, 7b, 16b og 7000a.

Fredensborg By, Asminderød
1g, 1ab, 1be, 1f, 1aa, 1bd, 1ø, 1æ, 1bg, 1bf, 1z, 1ac, 1bh, 7000aa, 7000u og 7000ab.

Sørup By, Grønholt
7b, 3bb, 3bd, 3bf, 3ac, 3ap, 3al, 3aa, 3ab, 3ao, 3ø, 7e, 3v, 3p, 3r, 7d, 3o, 3q, 3h, 2p, 3an, 2ac, 31, 26, 3am, 3g, 29 og 3x.

Stenholtsvang, Nødebo
4l, 4r, 4e, 5i, 5k, 5l, 5b og 7000b.

Nødebo By, Nødebo
7e, 8dx, 8æ, 5r, 6i, 7d, 3o, 4f, 7000d og 7000a.

Esrum Kloster, Esbønderup
30, 4a, 4m, 4e, 4c, 4n, 36, 19h, 45, 19c, 17a, 1a og 17b.

Sdr. Gribskov Nødebo
1p

Esrum Sø, Esbønderup
5

Esrum Sø, Tikøb
1

Esrum Sø, Asminderød
2

Esrum Sø, Grønholt
3

Esrum Sø, Nødebo
4


Fredningsnævnets afgørelse, fredningskort, erstatningsgodtgørelse samt areal- og lodsejerliste kan tilgås herunder:

Fredningsnævnets afgørelse kan læses her

Fredningskortet kan ses her

Erstatningsafgørelsen kan læses her

Areal- og lodsejerliste kan læses her


Klagevejledning:

Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

 

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, Obfuscated Email, eller til Miljø- og Fødevareklagenævnet via digital post, hvor du kan vælge Nævnenes Hus som modtager, eller ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att. Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. også vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

 

Erstatningsafgørelsen kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen.


Fredningsnævnet for Nordsjælland
Den 15. december
Morten Larsen