Afgørelse om fredning af Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane i Aalborg kommune

Publiceret 10-12-2021
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, har den 10.12.2021 truffet afgørelse om fredning af Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane i Aalborg kommune. Fredningen omfatter et areal på 58,4 ha.

Fredningens formål

Formålet med fredningen er

  • at sikre området som offentligt tilgængeligt natur- og parkområde,
  • at sikre Den Gamle Golfbanes biologiske mangfoldighed, samt landskabelige-, rekreative og undervisningsmæssige værdier,
  • at sikre Sohngårdsholmparkens kulturhistoriske, havearkitektoniske- og rekreative værdier, under hensyntagen til områdets naturmæssige indhold og landskabelige baggrund, og
  • at sikre rammen om en fortsat dynamisk udvikling som et rekreativt, natur- og parkområde, med mulighed for at udvikle fredningsområdets indhold, så det kan imødekomme de mange brugeres skiftende ønsker og behov under hensyntagen til naturværdierne, og så parkernes naturindhold og biodiversitet kan øges.

Fredningen omfatter helt eller delvist følgende matr.nr.:

Sohngårdsholmparken: 1adx og 1adv Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder

Den Gamle Golfbane: 1a, 1afn, 17xe, 18bg, 1aht, 17a og 1akø, alle Sohngårdsholm Hgd. Aalborg Jorder samt 18bg Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders

Fredningsnævnets afgørelse med kortbilag kan findes herunder:

Fredningsnævnets afgørelse med kortbilag kan læses her


Klagevejledning:

Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Erstatningsafgørelser kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen. Godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand kan ifølge naturbeskyttelseslovens § 47 ikke påklages.

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-boks, hvor du kan vælge Nævnenes Hus som modtager, eller ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att. Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. også vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Yderligere oplysninger om klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet findes på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.