Afgørelse om fredning af Tversteds Grønne Front i Hjørring kommune

Publiceret 28-10-2021
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, har d. 6. oktober 2021 truffet afgørelse om fredning af Tversteds Grønne Front i Hjørring kommune.
Fredningen omfatter et areal på ca. 95 ha.

Fredningen har til formål:

 • at bevare de åbne og varierede klitlandskaber,
 • at sikre og forbedre områdets naturværdier, herunder især den righoldige flora og det
  dertil knyttede dyreliv,
 • at give mulighed for naturpleje med henblik på at bevare og fremme hjemmehørende
  arter, der er typiske for områdets naturtyper og begrænse omfanget af invasive arter og
  forhindre deres videre udbredelse,
 • at sikre og styrke områdets funktion som spredningskorridor for hjemmehørende arter af
  dyr og planter mellem de fredede områder vest og øst for fredningen og langs kysten,
 • at sikre og forbedre offentlighedens ret til at færdes og opholde sig i området,
 • at medvirke til at opfylde Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med
  hensyn til at beskytte naturtyper og arter, herunder sikre og forbedre levesteder for
  Markfirben.

 

Fredningen omfatter helt eller delvist følgende matr.nr.:

Tversted by, Tversted:

8a, 34bs, 34bg, 38bf, 7000a, 39bb, 34ad, 8bx, 38u, 38az, 38bq, 35ac, 35ab, 39ft, 9t, 9gh, 9gg, 9fn, 37n, 37di, og 37dl

Umatrikuleret areal:

22,59 ha

 

Fredningsnævnets afgørelse, fredningskort med bilag samt areal- og lodsejerliste kan tilgås herunder:

Fredningsnævnets afgørelse kan læses her

Fredningskortet og kortbilag kan læses her

Erstatningsafgørelsen kan læses her

Areal- og lodsejerliste kan læses her

Luftfoto vedr. lodsejer 10 kan ses her

 

Klagevejledning:

Klage over afgørelserne skal ske skriftligt inden 4 uger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-boks, med Nævnenes Hus som modtager eller med post på adressen Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att. Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. også vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/.

Klagen skal i henhold ti naturbeskyttelseslovens § 43, stk.3 jf. § 87, være modtaget senest 4 uger efter den dag, hvor afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

I henhold til § 43, stk.2 er følgende klageberettigede:

 1. ejere og brugere,
 2. enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sa-gens afgørelse,
 3. Statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget,
 4. samt organisationer m.v., som antages at have væsentlig interesse i afgørelsen.

Afgørelsen om erstatning kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen.

Godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand kan ifølge naturbeskyttelseslovens § 47, ikke påklages.

Sag vedrørende afgørelsens lovlighed skal være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller bekendtgjort, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk.1.

 

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del

Tirsdag d. 26. oktober 2021

Niels Bjerre