Afgørelse om fredning af Vandtårnsbakken i Næstved Kommune

Publiceret 28-10-2021
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster har den 27. oktober 2021 truffet afgørelse om fredning af et område i Næstved benævnt Vandtårnsbakken og samtidig ophævet den eksisterende fredning af en del af området.
Fredningen omfatter et areal på ca. 18,4 ha.

Fredningen har til formål:

  • at sikre områdets naturmæssige og landskabelige værdier under hensyntagen til den historiske baggrund for områdets nuværende udformning. Området er en del af Mogenstrup Ås og indeholder flere sjældne dyre- og plantearter;
  • at sikre området som offentligt tilgængeligt rekreativt område; og
  • at sikre rammen om en fortsat dynamisk udvikling som rekreativt område - herunder dels muligheden for at udvikle områdets rekreative indhold og dels sikre et større naturindhold og øget biodiversitet.


De berørte ejendomme er: 

Næstved Markjoder

2o, 3s, 4a, 5c, 5ax, 5au, 6i, 7n, 8m, 8n, 7a, 7000bv og 3 am.


Fredningsafgørelsen samt fredningskort kan tilgås herunder: 

Fredningsnævnets afgørelse samt fredningskort for Vandtårnsbakken


Klagevejledning

Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Erstatningsafgørelsen kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen. Godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand kan ifølge naturbeskyttelseslovens § 47 ikke påklages.

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-boks, hvor du kan vælge Nævnenes Hus som modtager, eller ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att. Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.