Afgørelse vedrørende Vejle Ådal i Vejle Kommune

Publiceret 08-03-2021
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Sydjylland Nordlige Del har den 08. marts 2021 truffet afgørelse om fredning af Vejle Ådal.

Fredningen har til formål: 

• at sikre og udvikle en stor og sammenhængende natur i et dynamisk ådalslandskab omkring Vejle Å, hvor de bærende og mest værdifulde elementer er de mange kilder og vandløb, overdrevene, skræntskovene, der alle, sammen med de store enge ved Ravning og Runkenbjerg, danner stor variation i landskabet,
• at sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for et rigt dyre- og planteliv,
• at beskytte de geologiske terrænformer og sikre deres formidling,
• at sikre områdets kulturspor,
• at sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter,
• at fastholde og forbedre adgangsmulighederne både for offentligheden og i undervisnings - og formidlingssammenhæng gennem et veludbygget stisystem,
• at sikre mulighed for naturudvikling gennem naturpleje,
• at forhindre yderligere støjforurening af ådalen, og
• at medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som er på det til enhver tid gældende udpegningsgrundlag for habitatområde 238.

 

De berørte ejendomme er helt eller delvist: 

Bindeballe By, Randbøl

3B, 9M, 9B, 5AB, 2Z, 3AE, 5L, 3AH, 6I, 9K, 2S, 4AA, 7Z, 5Y, 4AC, 4C, 4AE, 4AD, 6G, 5T, 8H, 5M, 4Q, 17, 10H, 10I, 8G, 6F, 10D, 4R, 3Æ, 3U, 3S, 3X, 14A, 14C, 5AA, 5E, 2R, 7AB, 7G, 7AC, 8K, 8A, 7000K, 7I, 7000F, 7000B, 3F, 3T, 3AN, 3AM, 3AO, 3Z, 3R, 3V, 3Y, 3E, 3Q, 8I, 5S, 5D, 8C, 9C, 7M, 6D, 7D, 6M, 7AA, 5Ø, 11C

Tørskind By, Bredsten

3E, 3F, 3G, 3H, 1G, 1P, 4B, 3A, 3N, 7000A, 9, 4F, 5, 4A, 1I, 3O, 1K, 1E, 1D, 1F, 1H, 1A, 1N, 1O, 4E, 4G, 1R, 1Q, 3D, 1M

Lihmskov By, Nørup

8A, 7G, 6E, 7000E, 7000C, 9C, 1B, 9E, 8C, 8L, 1C, 7E, 2E, 6L, 9B, 1F, 8F, 6F, 9D, 14B, 3F, 2O, 2P, 4M, 9F, 9I, 8D

Vork By, Egtved

10A, 16F, 13I, 13P, 43, 7000E, 7000B, 12D, 6AA, 5M, 12E, 12G, 12B, 12F, 9H, 9F, 5H, 3O, 9E, 10F, 39B, 34, 16E, 9A, 7F, 31B, 32D, 8A, 25C, 9I, 19I, 8H, 5C, 7N, 2V, 2A, 11C, 1A, 1I, 28C, 4I, 391, 5Q, 11D, 6F, 7K, 9L, 10R, 2G, 3F, 19B, 42, 4G, 1B, 40B, 1E, 13K, 21C, 29C, 6G, 6O, 5E, 15O, 15Q, 16I, 40D, 3, 7G, 1C, 6S, 6E, 5L, 5R, 9D, 5B, 5S, 5T

Søgård, Nørup

23D, 23A, 1F, 7000A, 22, 50, 24A, 32A, 34A, 34B, 4, 39, 52, 23B, 23C, 23F, 24D, 25A, 25B, 25D, 38B, 27A, 29A, 5C, 26B, 26C, 27B, 57C, 30E, 32C, 30G, 30F, 28, 30B, 31A, 35B, 35A, 32D, 32B, 32E, 5A, 45C, 41B, 41A, 41D, 34C, 34G, 45D, 1G, 14B

Spjarup By, Egtved

2K

Refsgårde, Egtved

12B, 7000C, 2B, 2C, 4K

Ravning By, Bredsten

40, 15G, 7000B, 7000C, 4G, 10K, 20P, 37B, 16E, 37E, 14K, 12F, 26, 27, 31, 11N, 6H, 12I, 5M, 3F, 15I, 8G, 19C, 20O, 20L, 9E, 4N, 8K, 1, 2E, 15F, 17E, 17F, 18E, 7K,3 17C, 25A, 30, 28, 29, 7G

Ødsted By, Ødsted

9FK, 14B ,2C, 27U, 16AH, 23, 24, 27AA, 27AP, 27AQ, 27P, 27Q, 9C, 4F, 27G, 6U, 27E, 27Ø, 27BB, 27D, 27Y, 27K, 27, 11GE, 1B, 27C

Vesterby By, Ødsted

13, 14, 16, 3D, 3E, 1K, 3F, 3A, 8B, 3B, 4G, 4H, 4B, 1A, 2E, 7C, 1G, 1I, 1B, 6B, 15

Kjeldkær Hgd., Bredsten

1Z, 1Y, 1A, 1AE, 2G, 2H, 2I, 2F, 7000C, 7000E

 

Fredningsafgørelsen, erstatningsomfang og fredningskort kan tilgås herunder: 

Fredningsnævnets afgørelse for Vejle Ådal

Fredningsnævnets afgørelse om erstatning

Fredningskort for Vejle Ådal

Kort over §3 Natur indenfor fredningen

 

Klagevejledning

Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse til-sendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om under-retning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af for-slaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Erstatningsafgørelser kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen. Godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand kan ifølge naturbeskyttelseslovens § 47 ikke påklages.

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-boks, hvor man kan vælge Nævnenes Hus som modtager, eller ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att. Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Yderligere oplysninger om klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet findes på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.


Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlige Del, 
Mandag, den 08. marts 2021, 
Vagn Kastbjerg, Flemming Davidsen, Keld Jensen.