Afgørelse om revision af fredningen Farumgård Park i Furesø kommune

Publiceret 10-11-2021
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for København har d. 10. november 2021 truffet afgørelse om revision af fredningen Farumgård Park i Furesø kommune.

Fredningsbestemmelserne:

Fredningens formål er at fastholde ejendommens karakter og sikre offentlighedens færdselsret gennem parken.

Parken skal opretholdes som sådan og således, at dens nuværende karakter i alt væsentligt bevares, hvorfor tilstedeværende alléer og trægrupper ikke må sløjfes.

På ejendommen må ikke rejses ledningsmaster eller foretages yderligere udstykning.

Ejendommens bygninger blev henlagt som fredet mindesmærke under Nationalmuseet i henhold til § 7 i lov nr. 137 af 12. marts 1918 om bygningsfredning, således at der ikke uden Nationalmuseets tilladelse ved ejendommen må foretages nogen bygningsændring, være sig indvendig eller udvendig, ved hel eller delvis nedrivning, ombygning eller tilbygning, hvorved ejendommens stil, karakter eller udseende efter museets skøn ændres.

Ej heller må der opføres nye bygninger, bortset fra, at det skal være den til enhver tid værende ejer af ejendommen tilladt at opføre interimistiske mindre huse til fjerkræ og lign. under forudsætning af, at det kan ske uden forringelse af ejendommens skønhedsværdier.

Den intime landskabelige forbindelse mellem bygninger, park og sø skal - specielt med hensyn til vejanlæg og stianlæg - stedse opretholdes.

Offentlighedens adgang gennem Farumgårds arealer er kun tilladt ad de på kortbilag 1 angivne stiforløb benævnt ”Forløb i gældende fredning” eller alternativt efter ejerens beslutning det på kortbilaget angivne stiforløb benævnt ”Alternativt forløb nord”. Færdselsretten gælder på følgende vilkår:

  1. Tilladelsen gælder kun for færdsel til fods.
  2. Færdsel er kun tilladt på den for adgang til offentlige parker sædvanlige tid af dagen.
  3. Færdsel og ophold uden for stien (vejen) er forbudt.
  4. Opsætning af skilte ved de to indgange samt langs stien (vejen) bekostes af Furesø Kommune, der også skal etablere de nødvendige nye stier, hvis ejeren vælger det alternative stiforløb.
  5. Furesø Kommune medvirker ved etablering og vedligeholdelse af fysiske tiltag som fodhegn, automatiske portlåse og lignende til, at den offentlige færdsel gennem Farumgård sker ad det fastlagte stiforløb, ligesom kommunen skal medvirke til at foranledige indskriden mod eventuelt misbrug.

Samtidig med ikrafttræden af disse bestemmelser ophæves Overfredningsnævnets beslutning af 23. februar 1949 om fredning af Farumgård.

 

Fredningen omfatter helt eller delvist følgende matr.nr.:

Farumgård, Farum:
1g og 1cq

Fredningsnævnet afgørelse med kortbilag kan findes herunder:

Fredningsnævnets afgørelse med kortbilag kan læses her

 

Klagevejledning:

Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Erstatningsafgørelsen kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen. Godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand kan ifølge naturbeskyttelseslovens § 47 ikke påklages.

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-boks, hvor man kan vælge Nævnenes Hus som modtager, eller ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att. Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. også vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

 

Fredningsnævnet for København

Ulrik Finn Jørgensen