Forslag om fredning af Esrum Søs omgivelser, frist for afgørelse af forslaget er udsat

Publiceret 04-03-2021
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 21. februar 2021 truffet afgørelse om, at fristen for afgørelse i sagen om forslag om fredning af Esrum Søs omgivelser er udsat til den 15. december 2021.

Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Kommune har den 15. marts 2019 rejst forslag om fredning af Esrum Søs omgivelser. Forslaget angår 92 lodsejere og omfatter områder med et areal på omkring 718 ha, der er beliggende i Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Hillerød Kommuner.

Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 37 a, stk. 1, at et fredningsforslag bortfalder, hvis fredningsnævnet ikke 2 år efter, at fredningssagen er rejst, har truffet afgørelse i sagen. I særlige tilfælde kan fredningsnævnet efter naturbeskyttelseslovens § 37 a, stk. 3, beslutte at forlænge denne frist med op til 2 år.

Fredningsnævnet har modtaget en lang række indlæg i sagen fra sagsrejserne, lodsejerne, myndigheder og organisationer. Fredningsnævnet vil herefter påbegynde gennemgang af forslaget og de fremkomne synspunkter til brug for sin stillingtagen i sagen.

Efter sagens omfang og karakter udsætter fredningsnævnet herved fristen for sagens afgørelse til den 15. december 2021.

Fredningsnævnet for Nordsjælland skal oplyse, at afgørelsen om udsættelse af fristen for afgørelse i fredningssagen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43.

Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have afgørelsen tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige- og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt organisationer m.v., som må antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget. 

Klage skal indgives skriftligt. Klage kan indgives via e-boks, hvor Nævnenes Hus skal vælges som modtager. Klage kan også indgives ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Att. Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra datoen for offentliggørelsen af afgørelsen og denne klagevejledning på Fredningsnævnet for Nordsjællands hjemmeside.

FN-NSJ-057-2018

Morten Larsen
formand