Forlængelse af fristen for afgørelse i sagen om fredning af Bastrup Nord, Allerød Kommune

Publiceret 20-12-2021
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 16. december 2021 truffet afgørelse om at forlænge fristen for afgørelse i sagen om fredning af Bastrup Nord, Allerød Kommune til den 18. december 2023.

Danmarks Naturfredningsforening og Allerød Kommune rejste den 19. december 2019 i medfør af naturbeskyttelsesloven § 33, stk. 3, fredningsforslag for arealer beliggende nord for Bastrup Sø. Fredningsforslaget blev offentligt annonceret den 3. marts 2020 og udsendt til de berørte lodsejere m.fl., og endvidere gjort offentligt tilgængeligt på blandt andet fredningsnævnenes hjemmeside. 
Fredningsforslaget omfatter ca. 322 ha.

Efter naturbeskyttelseslovens § 37a, stk. 1, bortfalder et fredningsforslag, hvis fredningsnævnet ikke 2 år efter, at fredningssagen er rejst, har truffet afgørelse om, hvorvidt fredningen skal gennemføres. Fredningsnævnet kan i særlige tilfælde inden udløbet af 2-årsfristen beslutte at forlænge denne med op til 2 år.

Fredningsnævnets behandling har været forsinket som følge af Corona-restriktioner for møder, besigtigelser mm.

Fredningsnævnet bemærker herefter, at behandlingen af fredningsforslaget ikke har kunnet gennemføres og afsluttes inden udløbet af den ordinære behandlingsfrist på 2 år af grunde, som fredningsnævnet i alt overvejende grad ikke har haft indflydelse på og har kunnet påvirke. Under disse særlige forhold og for at kunne behandle fredningsforslaget med den nødvendige inddragelse af de af forslaget berørte lodsejere og andre, som har interesse i forslaget, finder fredningsnævnet, at betin-gelserne i naturbeskyttelseslovens § 37 a, stk. 3, foreligger opfyldt. Henset til sagens stade finder fredningsnævnet, at det er nødvendigt at forlænge behandlingsfristen med 2 år regnet fra den 19. december 2019, således at fristen for sagens afslutning er den 18. december 2023.

Afgørelsen kan tilgås herunder:

Afgørelse om forlængelse af frist for sagens afslutning

Klagevejledning

Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-Boks, hvor du kan vælge Nævnenes Hus som modtager, eller ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att. Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

FN-NSJ-080-2019