Fredningsforslag for Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn i Frederikssund Kommune

Publiceret 06-09-2021
Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening og Frederikssund Kommune har rejst forslag om fredning af Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn i Frederikssund Kommune.
Fredningsforslaget omfatter omkring 652 ha.

Formålet med fredningen er bl.a.:

  • At området ikke gøres til genstand for fremtidig udvikling som by– eller sommerhusområde,
  • At medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som området er udpeget for i henhold til EU´s habitatdirektiv, jf. naturbeskyttelseslovens § 38, stk. 2,
  • At de landskabelige og naturmæssige kvaliteter bevares og forbedres, og
  • At de kulturhistoriske værdier bevares.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget med efterfølgende besigtigelse af området

Torsdag den 7. oktober 2021, fra kl. 10.00 til 14.30.

Mødet holdes i Kulturhuset Rejsestalden, Hovedgaden 29A, 3630 Jægerspris.

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.

Fredningsforslaget med bilag og fredningskort kan findes herunder:

Fredningsforslag med bilag kan læses her

Fredningskort kan ses her

 

Journalnummer: FN-NSJ-41-2020F