Fredningsforslag for Tempelkrog Nord i Holbæk og Lejre kommuner

Publiceret 08-07-2021
Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening har over for Fredningsnævnet for Østsjælland den 8. juni 2021 rejst forslag til fredning af Tempelkrog Nord.
Fredningsforslaget dækker ca. 77 ha.

Fredningen har til formål,

  • at beskytte og forbedre de landskabelige værdier i området, således at området fremtræder som et overvejende åbent landskab
  • at bevare og forbedre de biologiske værdier, der knytter sig til sø, vandløb og naturarealer i området, herunder særligt det rige fugleliv
  • at sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter, herunder at sikre og forbedre offentlighedens muligheder for at færdes og opholde sig i området
  • at skabe grundlag for naturpleje
  • at medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus af arter og naturtyper, som Natura 2000-område Egernæs med holme og Fuglsø nr. 247 er udpeget for

De ejendomme, der er berørt af fredningsforslaget er følgende:

Ågerup By, Ågerup: 8k, del af 11l, 27, 29 og 7000g

Ordrup by, Kirke Sonnerup: 27b og 36

Marup By, Tølløse: 8m

Eriksholm Hgd., Ågerup: 2a

Lunderød by, Tølløse: 16

Ordrup By, Kirke Sonnerup: 33

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, som strider mod fredningsforslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Interesserede kan desuden rekvirere fredningsforslaget ved henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening. Se nærmere www.dn.dk.

Fredningsforlsag med bilag og fredningskort kan findes herunder:

Fredningforslag med bilag kan læses her

Fredningskort kan ses her

 

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget onsdag den 25. august 2021, kl. 10.00 i Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød med efterfølgende besigtigelse af det berørte areal. Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.

Henset til den aktuelle covid-19 situation beder nævnet om, at hver interessent i sagen møder op med så få repræsentanter som muligt. Mødet og besigtigelsen gennemføres kun, hvis de til enhver tid gældende sundhedsfaglige retningslinjer tillader det.

Skriftlige bemærkninger til fredningsforslaget kan fremsendes på e-mail til Obfuscated Email med henvisning til sagsnummer FN-ØSJ-40/2021 eller til Fredningsnævnet for Østsjælland på nedennævnte adresse. Bemærkninger skal være modtaget af nævnet senest den 8. september 2021.

Fredningsnævnet for Østsjælland
c/o Retten i Roskilde
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde
FN-ØSJ-40/2021

Roskilde den 30. juni 2021

Linda Lauritsen
formand