Frist for afgørelse af forslaget om fredning af Treldeskovene i Fredericia kommune udsat

Publiceret 22-04-2021
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del har den 22. april 2021 truffet afgørelse om, at fristen for afgørelse i sagen om forslag om fredning af Treldeskovene er udsat til den 1. november 2022.

Fredericia kommune og Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet forslag om fredning af Treldeskovene. Forslaget er dateret og modtaget i Fredningsnævnet 26. april 2019. Fredningsforslaget omfatter 55 lodsejere og ca. 640 ha.

Efter naturbeskyttelseslovens § 37a, stk. 1, bortfalder et fredningsforslag, hvis fredningsnævnet ikke 2 år efter, at fredningssagen er rejst, har truffet afgørelse om sagens afslutning. Fredningsnævnet kan dog efter § 37a, stk. 3 i særlige tilfælde inden udløbet af 2 års fristen beslutte at forlænge fristen med op til 2 år.

Fredningsnævnets behandling har været forsinket som følge af Corona-restriktioner for møder, besigtigelser mm.

Naturbeskyttelseslovens § 37a hjemler alene adgang til at udsætte fristen en gang. Retsvirkningen af fristoverskridelse er bortfald af fredningsforslaget. Sagsrejser har herefter et retskrav på at genrejse fredningsforslaget, der herefter skal undergives en ny behandling af fredningsnævnet.

Fredningsnævnet vil bestræbe sig på at få sagen afsluttet hurtigst muligt, og sagen forventes at kunne sluttes inden 1. juli 2022, hvis der ikke kommer nye uforudsete forhold i vejen.

På denne baggrund og efter sagens karakter, herunder de erstatningsretlige problemer, sagen må forventes at rejse, skønner fredningsnævnet det nødvendigt for at kunne behandle alle sagens aspekter og for at undgå, at fredningsnævnet er nødsaget til at afskære en af alle parter ønsket dialog, at forlænge fristen for forslagets behandling. Fristen for sagens afslutning fastsættes til den 1. november 2022.

Afgørelsen kan tilgås herunder:

Afgørelse om forlængelse af frist for sagens afslutning

Klagevejledning

Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-Boks, hvor du kan vælge Nævnenes Hus som modtager, eller ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att. Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

FN-SJN-6-2019

Vagn Kastbjerg
formand