Offentligt møde om forslag om fredning af Kirkeskoven og Kirkeengen i Vordingborg Kommune

Publiceret 23-08-2021
Øvrige annonceringer

Danmarks Naturfredningsforening og Vordingborg Kommune har over for Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 1. september 2020 rejst forslag om fredning af Kirkeskoven og Kirkeengen på i alt knap 12 ha. i Vordingborg by.

Formålet med den foreslåede fredning er at sikre og bevare de landskabelige, biologiske og kulturhistoriske værdier i og omkring Kirkeskoven og på Kirkeengen, at bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv, at sikre offentlighedens adgang, at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning og at medvirke til at sikre, at Danmarks internationale forpligtelser til at beskytte naturen overholdes.

De ejendomme, der er berørt af fredningsforslaget, er følgende:

  • matr.nr. 1k, 1l, 8k,136b, 137, 167a, 169a og 7000h Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder, og 7000ac og 7000av Vordingborg Bygrunde, der ejes af Vordingborg Kommune;
  • matr.nr. 64 Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder, der ejes af Vordingborg Spildevand A/S; og
  • matr.nr. 97b, Vordingborg Bygrunde, der ejes af Kirkeministeriet v/Roskilde Stift.

Interesserede kan rekvirere fredningsforslaget ved skriftlig henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget

Mandag den 20. september 2021 kl. 9.00
Skovvej 2
4760 Vordingborg

og i umiddelbar forlængelse heraf besigtigelse af området omfattet af fredningsforslaget.

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.

Fredningsforslaget kan læses her.

Skriftlige bemærkninger til Fredningsforslaget kan fremsendes til e-mail Obfuscated Email eller til Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster, c/o Retten i Næstved, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved.

Næstved, den 23. august 2021

 

Anders Martin Jensen
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,
Møn, Lolland og Falster