Offentligt møde om forslag om ophævelse af fredning af hvidtjørn i Broager i Sønderborg Kommune

Publiceret 21-04-2021
Øvrige annonceringer

Sønderborg Kommune har den 3. november 2020 på vegne lodsejeren overfor Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del, fremsat forslag om ophævelse af fredningen af en hvidtjørn på ejendommen Illervej 43, 6310 Broager, matr.nr. 314 Iller, Broager i Sønderborg Kommune.

Fredningen omhandler en hvidtjørn ved Brunsnæs, som blev fredet den 4. december 1923. Det fremgår af afgørelsen, at det skønnedes af naturvidenskabelige hensyn at være af væsentlig interesse at frede træet. I henhold til fredningsbestemmelserne må træet ikke fældes, så længe det er i live, ligesom der ej heller må foretages foranstaltninger ved træet, som kan medføre beskadigelser af dette. Terrænet under træets krone må ikke graves o.l., hvorved rødderne kan beskadiges.

Det er oplyst, at hvidtjørnen er gået ud for 20 år siden og ikke længere ses på stedet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, som strider mod fredningsforslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget


Torsdag den 20. maj 2021, kl. 13:00

Scandic Sønderborg
Ellegårdsvej 27
6400  Sønderborg

 

med efterfølgende besigtigelse af Illervej 43, 6310 Broager.

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.

 Fredningsforslaget kan læses her

Interesserede kan desuden rekvirere fredningsforslaget ved skriftlig henvendelse til Sønderborg Kommune, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.

Henset til den aktuelle covid-19 situation – henstiller nævnet, at hver interessent i sagen møder op med så få repræsentanter som muligt. Besigtigelsen gennemføres kun, hvis de til enhver tid gældende sundhedsfaglige retningslinjer tillader det. Tilsiger de sundhedsfaglige retningslinjer, at mødet alligevel ikke kan gennemføre, må det forventes, at mødet aflyses.

FN-SJS-62/2020

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del, Dokken 1, 6700 Esbjerg

Esbjerg den 21. april 2021

Margit Ø. Laub
formand