Screeningsafgørelse for forslag om ændret og udvidet fredning på Amager Fælled i Københavns Kommune

Publiceret 23-02-2021
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for København har truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til udarbejdelse af en miljøvurdering i forbindelse med forslaget om ændret og udvidet fredning på Amager Fælled

Fredningsnævnet har på baggrund af en screening udarbejdet af Københavns Kommune vurderet, at fredningsforslaget i sig selv ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og der er derfor ikke pligt til at udarbejde en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 (miljøvurderingsloven).

Screeningsafgørelsen indeholder ikke en stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets gennemførelse, men er alene en afgørelse om at fredningsforslaget ikke skal gennem en miljøvurdering, før fredningsnævnet kan træffe afgørelse om fredningen

Den fulde screeningsafgørelse inkl. klagevejledning kan findes herunder:

Læs den fulde screeningsafgørelse.

Se screeningsskema her

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Klagen skal indgives skriftligt og direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage sendes enten via e-Boks, hvor Nævnenes Hus vælges som modtager, eller med almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att.: Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla­gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fri­sten til den følgende hver­dag.

Fredningsnævnet bemærker, at det er holdningen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, at der skal betales et gebyr for at påklage denne afgørelse. Fredningsnævnet henviser til Miljø- og Fødevareklagenævnet for nærmere information om gebyrets størrelse og indbetalingsmåde.

Læs den fulde klagevejledning i screeningsafgørelsen eller læs mere på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.