Screeningsafgørelse for forslag til fredning af Kirkeskoven og Kirkeengen i Vordingborg Kommune

Publiceret 14-12-2021
Øvrige annonceringer

Den 13. december 2021 har Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster besluttet, at den foreslåede fredning ikke kræver udarbejdelse af miljøvurdering.

Danmarks Naturfredningsforening og Vordingborg Kommune har sammen med fredningsforslaget fremsendt en miljøvurdering, der sammen med fredningsforslaget og fredningsnævnets kendskab til området er grundlaget for denne screeningsafgørelse. Danmarks Naturfredningsforenings og Vordingborg Kommunes miljøvurdering er vedhæftet denne afgørelse.

Arealerne omfattet af forslaget ligger ikke i eller i nærheden af et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-områder er nr. 168 (Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund), nr. 169 (Havet og kysten mellem Karre-bæk Fjord og Knudshoved Odde), nr. 173 (Smålandsfarvandet nord for Lol-land, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand).

Efter det anførte om formålet med den foreslåede fredning, fredningsbestemmelserne og miljøvurderingen finder fredningsnævnet, at den foreslåede fredning ikke medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 2, og ikke kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 2, jf. § 8, stk. 1, nr. 3. Fredningsforslaget forudsætter heller ikke miljøvurdering efter nogen anden bestemmelse i miljøvurderingslovens § 8.

Forslaget om fredning af Kirkeskoven og Kirkeengen kræver derfor ikke miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 8.


Screeningsafgørelsen med bilag kan findes herunder:

Screeningsafgørelsen for Kirkeskoven og Kirkeengen i Vordingborg kommune kan læses her

 

Klagevejledning:

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag