Screeningsafgørelse for forslag til fredning af Tempelkrog Nord i Holbæk og Lejre kommuner

Publiceret 22-11-2021
Øvrige annonceringer

Den 22. november 2021 har Fredningsnævnet for Østsjælland besluttet, at den foreslåede fredning ikke medfører pligt til udarbejdelse af miljøvurdering.

Fredningsnævnet afgør, at fredningsforslaget ikke medfører pligt til at udarbejde en miljøvurdering.

Fredningsnævnet har ved denne vurdering navnlig lagt vægt på, at fredningsforslaget alene fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan og ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og på at de miljømæssige indvirkninger, der ikke betragtes som væsentlige, i langt overvejende grad er positive for miljøet.

Fredningsnævnet bemærker særligt for så vidt angår ca. 0,5 ha i det nordøstlige hjørne af det berørte område, at dette område er udpeget som Natura 2000-område nr. 239 for  Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fuglsø og omfatter habitatområde H247 for Egernæs med holme og Fuglsø. Fredningsnævnet finder, at  målsætningerne i Natura 2000-planen vil blive understøttet af fredningsforslagets formål om at beskytte og forbedre de biologiske værdier og formål om at medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus af arter og naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for. Fredningsnævnet finder desuden, at fredningsforslaget ikke kan forventes at medføre væsentlig påvirkning af Natura 2000-området eller de tilstødende arealer.

Screeningsafgørelsen med klagevejledning kan findes herunder:

 Screeningsafgørelsen for Tempelkrog Nord i Holbæk og Lejre kommuner kan læses her


Klagevejledning

Følgende fremgår af § 48 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM): En afgørelse efter § 10 om, at myndigheden ikke skal gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer eller ændringer deri, kan påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. 

Der kan derfor klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, jf. lov om naturbeskyttelse § 43 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.