Screeningsafgørelse for forslag til fredning af Vandtårnsbakken i Næstved Kommune

Publiceret 09-08-2021
Øvrige annonceringer

Den 3. august 2021 har Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster besluttet, at den foreslåede fredning ikke medfører krav om udarbejdelse af miljøvurdering.

Efter det anførte om formålet med den foreslåede fredning, fredningsbestemmelserne og miljøvurderingen finder fredningsnævnet, at den foreslåede fredning ikke medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 2, og ikke kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 2, jf. § 8, stk. 1, nr. 3. Fredningsforslaget forudsætter heller ikke miljøvurdering efter nogen anden bestemmelse i miljøvurderingslovens § 8.

Screeningsafgørelsen med klagevejledning kan findes herunder:

Screeningsafgørelsen for Vandtårnsbakken i Næstved kommune kan læses her

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.