Screeningsafgørelse for forslag til revision af fredningen af Farumgård Park i Furesø kommune

Publiceret 07-04-2021
Øvrige annonceringer

Den 31. marts 2021 har Fredningsnævnet for København besluttet, at der ikke er pligt til udarbejdelse af en miljøvurdering i forbindelse med forslag til revision af fredning af Farumgård og den dertil hørende park.

Fredningsnævnet har på baggrund af en screening udarbejdet af Furesø Kommune vurderet, at fredningsforslaget i sig selv ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og der er derfor ikke pligt til at udarbejde en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 (miljøvurderingsloven).

Screeningsafgørelsen indeholder ikke en stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets gennemførelse, men er alene en afgørelse om at fredningsforslaget ikke skal gennem en miljøvurdering, før fredningsnævnet kan træffe afgørelse om fredningen.

Den fulde screeningsafgørelse med bilag samt klagevejledning kan findes nedenunder:

Den fulde screeningsafgørelse for Farumgård Park kan læses her

Bilag til screeningsafgørelse kan læses her

Klagevejledning

Der kan derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal indgives  skriftligt og direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage sendes enten via e-Boks, hvor Nævnenes Hus vælges som modtager, eller med almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att.:  Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag  eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Fredningsnævnet bemærker, at det er holdningen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, at der skal betales  gebyr for at klage over denne afgørelse. Fredningsnævnet henviser til Miljø- og Fødevareklagenævnet for nærmere  information om gebyrets størrelse og indbetalingsmetode.

Læs den fulde klagevejledning i screeningsafgørelsen eller læs mere på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.