Afgørelse om fredning af Hesbjergkilen i Odense og Assens kommuner

Publiceret 12-01-2022
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Fyn har den 22. december 2021 truffet afgørelse om fredning af Hesbjergkilen i Odense og Assens kommuner. Det fredede område omfatter ca. 484 ha.

Fredningen har til formål at:

  • bevare og forbedre de geologiske, landskabelige, biologiske og kulturhistoriske værdier, med særlig vægt på at bevare og synliggøre de karakteristiske landskabsformer, der er resultatet af dannelseshistorien og bevare og forbedre de værdier, der knytter sig til det delvist skovklædte og kuperede mosaik-landskab,
  • udvikle området som et sammenhængende naturområde, der knytter sig til skove, til de særlige landskabsformer, til søer, til vandløb og til lysåbne naturarealer i og omkring skovene,
  • sikre og forbedre områdets rekreative værdier og give mulighed for formidling bl.a. af den geologiske dannelseshistorie, herunder at sikre og forbedre offentlighedens adgang i området ved anlæg af sammenhængende stiforbindelser,
  • sikre udsigten fra Dyred Bankes top mod alle verdenshjørner,
  • sikre den visuelle oplevelse af lerfladbakken Øghavens skrænter og lerflade, samt overgangen til det omgivende terræn og
  • skabe grundlag for naturpleje.

Fredningen omfatter helt eller delvist følgende matr.nr.

Dyred, Ubberud
Del af 1h.

Ll. Hesbjerg Gde., Ubberud
Del af 1a, del af 1d, del af 1i, del af 1r, 1q, 5a, 7a, 8a, 8b, 8d, 8e, 8f og del af 7000a.

Ernebjerg, Ubberud
Del af 1a, 2b, 2c, 2h, del af 2i og 2k.

Stærmose, Brændekilde
Del af 1f, del af 1g, del af 1h, del af 1l, del af 2, 7, del af 8a, 8b og del af 8c.

Holmstrup By, Sanderum
1a, 1b, 1d, 1e, del af 1g, 1h, 2a, 2b, 2g og 2h.

Brændekilde By, Brændekilde
4i, del af 5c, del af 6b, del af 6f, del af 7b, del af 7c og del af 10f.

Ravnebjerg By, Sanderum
2q, del af 3c, 3l, 3n, 4aa, 4ah, 4s, 7d, 12e, 15d, del af 20b, del af 21a, del af 21b, del af 21c, del af 21d, 22a, 22b, 22c, del af 23, del af 24a, del af 24c, 24g og 26.

Broholm Gde., Brylle
Del af 7f, del af 7g og 8a og del af 9b.

St. Hesbjerg, Sanderum
1aa, del af 1ab, 1b, del af 1c, 1h, 1z og 1æ.

Skalbjerg By, Vissenbjerg
43c og 43d.

 

Afgørelsen og kortbilag er tilgængelig via nedenstående links:

 

Klagevejledning

Berettigede til at klage over Fredningsnævnets afgørelse er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for Fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesse berøres af forslaget samt organisationer mv., som berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget. Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via digital post eller almindelig brevpost, jf. også vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.