Afgørelse om fredning af Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn i Frederikssund Kommune

Publiceret 15-11-2022
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Nordsjælland har d. 15. november 2022 truffet afgørelse om fredning af Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn i Frederikssund Kommune.
Fredningen udgør et areal på ca. 652 ha.

Fredningen har til formål

  • at området ikke gøres til genstand for fremtidig udvikling som by- eller sommerhusområde,
  • at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som området er udpeget for i henhold til EU´s habitatdirektiv, jf. naturbeskyttelseslovens § 38, stk. 2,
  • at de landskabelige og naturmæssige kvaliteter bevares og forbedres,
  • at de kulturhistoriske værdier bevares og forbedres,
  • at den fremtidige rekreative anvendelse sikre og forbedres,
  • at området friholdes for bebyggelse, veje og andre permanente anlæg, og
  • at der sikres fortsat grundlag for naturpleje.

Fredningen omfatter helt eller delvist følgende matr.nr.:

Bakkegårde, Dråby: 
17 og 11z

Nyhuse, Dråby:
9c, 9a og 9b

Nygårde, Dråby:
5 og 2b

Troldegårde, Dråby:
6c, 3m, 3l, 4, 2e, 1z, 1aq, 6b, 5 og 6a

Slagelsegårdene, Dråby:
16a, 16b, 4q, 7d, 8, 3b, 3d, 12, 13, 1b, 1d, 2d, 1c og 15c, 14, 15b, 3a og 15a

Jægerpris Hgd, Dråby:
4

Fredningsnævnets afgørelse samt fredningskort kan tilgås herunder

Fredningsnævnets afgørelse kan læses her

Fredningskort - Kortbilag 1 kan ses her

Kortbilag 2 kan ses her

Klagevejledningen kan læses her


Klagevejledning

Berettigede til klage over fredningsnævnets afgørelse er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, Obfuscated Email

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Erstatningsafgørelsen kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen.