Afgørelse om fredning af Kirkeskoven og Kirkeengen i Vordingborg Kommune

Publiceret 25-05-2022
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster har den 27. april 2022 truffet afgørelse om fredning af Kirkeskoven og Kirkeengen i Vordingborg Kommune.
Fredningen omfatter et areal ca. 12 ha.

Fredningen har til formål:

  • at sikre og bevare de landskabelige, biologiske og kulturhistoriske værdier i og omkring Kirkeskoven og på Kirkeengen, herunder at beskytte de mange gamle træer i Kirkeskoven;
  • at bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv med henblik på at fremme biodiversiteten;
  • at sikre offentlighedens adgang;
  • at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning; og
  • at medvirke til at sikre, at Danmarks internationale forpligtelser til at beskytte naturen overholdes.

Fredningen omfatter helt eller delvist følgende matr.nr.: 

Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder
1k, 1l, 8k,136b, 137, 167a, 169a og 7000h

Vordingborg Bygrunde, der ejes af Vordingborg Kommune
7000ac og 7000av

Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder, der ejes af Vordingborg Spildevand A/S
64

Vordingborg Bygrunde, der ejes af Kirkeministeriet v/Roskilde Stift
97b


Fredningsnævnets afgørelse samt fredningskort kan tilgås herunder:

Fredningsnævnets afgørelse kan læses her

Fredningskortet kan ses her


Klagevejledning:

Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget. 

Erstatningsafgørelsen kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen. Godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand kan ifølge naturbeskyttelseslovens § 47 ikke påklages.

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-boks, Obfuscated Email, hvor du kan vælge Nævnenes Hus som modtager, eller ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att. Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. også vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Yderligere oplysninger om klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet findes på klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/