Afgørelse om fredning af Tempelkrog Nord i Holbæk og Lejre Kommuner

Publiceret 16-05-2022
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Østsjælland har den 11. maj 2022 truffet afgørelse om fredning af Tempelkrog Nord i Holbæk og Lejre Kommuner.
Fredningen omfatter et areal på ca. 77 ha.

Fredningen har til formål, at:

  • beskytte og forbedre de landskabelige værdier i området, således at området fremtræder som et overvejende åbent landskab,
  • bevare og forbedre de biologiske værdier, der knytter sig til sø, vandløb og naturarealer i området, herunder særligt det rige fugleliv,
  • sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter, herunder at sikre og forbedre offentlighedens muligheder for at færdes og opholde sig i området,
  • skabe grundlag for naturpleje,
  • medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus af arter og naturtyper, som Natura 2000-område Egernæs med holme og Fuglsø nr. 247 er udpeget for.


Fredningen omfatter helt eller delvist følgende matr.nr.:

Ågerup by, Ågerup

8k, 11l, 27, 29, 7000g

Ordrup by, Kirke Sonnerup

27b, 33, 36,

Marup by, Tølløse

8m,

Eriksholm Hgd., Ågerup

2a,

Lunderød by, Tølløse

16,

samt nogle umatrikulerede arealer på ca. 0,31 ha.

Fredningsnævnet afgørelse, fredningskort og erstatningsgodtgørelse kan tilgås herunder:

Fredningsnævnets afgørelse kan læses her

Fredningskortet kan ses her

Erstatningsningsafgørelsen kan læses her

Klagevejledning:

Fredningsnævnets afgørelser kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Erstatningsafgørelser kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen. Godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand kan ifølge naturbeskyttelseslovens § 47 ikke påklages.

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, Obfuscated Email, eller til Miljø- og Fødevareklagenævnet via digital post, hvor du kan vælge Nævnenes Hus som modtager, eller ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att. Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. også vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Yderligere oplysninger om klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet findes på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.