Afgørelse om fredning af Treldeskovene i Fredericia Kommune

Publiceret 27-10-2022
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del, har den 27. oktober 2022 truffet afgørelse om fredning af Treldeskovene i Fredericia Kommune.
Fredningen omfatter et areal på ca. 636 ha.

Fredningen har til formål, at:

  • bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv.
  • sikre og udvikle gunstige forhold særligt for arter tilknyttet gammel løvskov.
  • medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturtyper og arter.
  • sikre fri dynamik på kyststrækningen mellem Hyby Fælled og Trelde Næs.
  • sikre områdets geologiske værdier, herunder de helt særlige geologiske strukturer.
  • sikre og forbedre offentlighedens adgang og områdets rekreative kvaliteter.
  • formidle de naturmæssige og kulturhistoriske værdier tilknyttet området og brugen heraf.

Fredningen omfatter helt eller delvist følgende matr.nr.:

Kirstinebjerg, Fredericia Jorder:
8, 9, 13, 12, 4b, 11, 16, 14b, 14a, 10

Trelde, Fredericia Jorder:
5aa, 3c, 2aq, 7x, 14l, 8b, 1t, 8am, 1m, 9h, 1l, 6ba, 4l, 67b, 49, 4b, 36b, 70, 67a, 66a, 68, 64b, 63, 62, 61, 64a, 19b, 65a, 66b, 59b, 65b, 36d, 46a, 72, 46b, 89i, 71, 60a, 52, 60b, 50, 6b, 48, 16b, 51a, 51b, 53a, 13b, 53b, 54, 55, 74, 73, 75, 58, 57, 59a, 56, 6o, 6n, 3b, 5b, 5ae, 7h, 7k, 7aa, 7q, 7p, 7o, 7m, 7r, 26i, 14h, 15g, 14e, 14m, 14n, 9f, 14p, 14i, 14k, 14ab, 10v, 10a, 10x, 14d, 41a, 42a, 40b, 41b, 7000a, 41c, 40a, 42b, 43, 44, 1y, 1b, 11h, 11i, 11b, 12b, 12k, 26e, 14o, 12i, 2b, 7b.


Fredningsnævnets afgørelse samt fredningskort kan tilgås herunder
:

Fredningsnævnets afgørelse kan læses her

Erstatningsafgørelsen kan læses her

Fredningskort - Kortbilag 1 kan ses her

Kortbilag 2 kan ses her

 

Klagevejledning

Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Erstatningsafgørelsen kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen. Godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand kan ifølge naturbeskyttelseslovens § 47 ikke påklages.

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-Boks, Obfuscated Email, hvor du kan vælge Nævnenes Hus som modtager, eller ved almindelig brevpost til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att. Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. også vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Yderligere oplysninger om klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet findes på klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/