Afgørelse om ophævelse af fredningen af en hvidtjørn i Broager i Sønderborg Kommune

Publiceret 21-04-2022
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del, har den 21. april 2022 truffet afgørelse i sag om ophævelse af fredningen af en hvidtjørn ved Brunsnæs i Broager, Sønderborg Kommune.

Fredningens formål:

Formålet med fredningen er, at ophæve den eksisterende fredning, da hvidtjørnen, der var beskyttet, er død i stormen i 1999. Det giver derfor ikke længere mening at have en fredning af hvidtjørnen.

 

Fredningen omfatter helt eller delvist følgende matr.nr.:

Fredningsforslaget vedrører ejendommen, matr.nr. 314, Iller, Broager med adresse Illervej 43, 6310 Broager i Sønderborg Kommune.

 

Fredningsnævnets afgørelse med kortbilag kan findes herunder:

Fredningsnævnets afgørelse med kortbilag kan læses her

 

Klagevejledning:
Klage over afgørelserne skal ske skriftligt inden 4 uger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-boks, med Nævnenes Hus som modtager eller med post på adressen Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, att. Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. også vejledningen på Miljø- og Fødevarekla-genævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/.
Klagen skal i henhold ti naturbeskyttelseslovens § 43, stk.3 jf. § 87, være modtaget senest 4 uger efter den dag, hvor afgørelsen er offentligt bekendtgjort.
I henhold til § 43, stk.2 er følgende klageberettigede:
1) ejere og brugere, der skal have afgørelsen tilsendt
2) enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sa-gens afgørelse,
3) Statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt
4) organisationer m.v., som antages at have væsentlig interesse i afgørelsen.
Afgørelsen om erstatning kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen.